ROK

./i/slide_34.jpg ./i/slide_29.jpg ./i/slide26.jpg ./i/slide_27.jpg ./i/slide04.jpg

Nie - uzależnieniom - konkurs plastyczny

Fundacja Sztuk i Dialogu oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zapraszają dzieci i młodzież z terenu miasta Łomża do udziału w konkursie Nie - uzależnieniom.

 

Regulamin konkursu plastycznego Nie - uzależnieniom

 

1.Organizator konkursu:Fundacja Sztuk i Dialogu

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


2.
Tematyka konkursu:

Poprzez prace twórcze uczestnicy pokażą:
- jak zdrowo i aktywnie spędzać wolny czas z dala od zagrożeń np. związanych z korzystaniem z internetu (uzależnienie internetu, gier), oglądaniem telewizji, itp.
- prace mogą przedstawiać na przykład – domowe tradycje albo historię mojej rodziny, wspomnienia o najmilej spędzonych chwil z rodziną z przyjaciółmi, obchodzenia uroczystości w swoich rodzinach, aktywnie spędzony wolny czas z rodziną, wspólne gry i zabawy.

3.
Cele konkursu:

- promowanie działań twórczych dzieci i młodzieży z terenu miasta Łomży,

- promocja zdrowych form zachowań na co dzień,
- promocja bezpiecznych form spędzania wolnego czasu oraz zdrowych relacji w najbliższym otoczeniu, w domu i szkole bez różnego rodzaju używek,
- aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologicznym,

- przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z przemocą i agresją w szkole oraz w domu,
- uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z korzystania z internetu.

4. Warunki uczestnictwa w konkursie:
a) konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Łomża,

b) każdy uczestnik może przesłać tylko jedna pracę na konkurs,

c) format pracy A4-A3 (preferowany A3),

d) technika wykonania: farby wodne, pastele, kolaże, inne techniki płaskie (prosimy nie używać: elementów przestrzennych, sypkich, ryżu, kamieni, nasion itp.),
e) prosimy o nieumieszczanie napisów ilustrujących konkurs na pracach (napisów, haseł itp.)

f) prace na odwrocie powinny zawierać: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, tel. kontaktowy lub e-mail oraz imię i nazwisko nauczyciela, instruktora lub opiekuna.

5. Ocena prac:
a)Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach:
- szkoły podstawowe, kl. 0 - III,

- szkoły podstawowe kl. IV - VI
- szkoły gimnazjalne

b) nadesłane prace oceni Jury powołane przez Organizatora. Decyzja Jury jest ostateczna
c) kryteria oceny prac:
- wartość merytoryczna pracy,
- wartość artystyczna,
- staranność wykonania,
- oryginalność pomysłu, koncepcji.

 

6. Terminy:

a) Prace należy dostarczyć w stanie zabezpieczonym przed uszkodzeniami na adres:

Prace prosimy nadsyłać do dnia 14 października 2016 r. na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża, z dopiskiem
konkurs plastyczny Nie - uzależnieniom.
Prace można również przekazywać osobiście do p. Andrzeja Żmudy pok. 9

b) Uroczyste wręczenie nagród i wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się dnia
27 października 2016 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży,
ul. Małachowskiego 4, o godz. 11.00. Termin może ulec zmianie.
c) Nagrodzeni o podsumowaniu poinformowani zostaną telefonicznie.
Informacja zamieszczona będzie na stronach internetowych organizatora
www.rok.4lomza.pl, www.naszakultura.pl


7. Informacje dodatkowe:
a) przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z:
- oświadczeniem, że zgłaszający jest autorem przesłanych prac,

- oświadczeniem o akceptacji niniejszego regulaminu,
- oświadczeniem, że prace nie naruszają praw autorskich osób trzecich,
b) przesłane na konkurs prace przechodzą na własność organizatora,

c) organizator zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac konkursowych w wydawnictwach własnych oraz w mediach dla celów promujących idee konkursu.

Konkurs zrealizowano dzięki pomocy finansowej Prezydenta Miasta Łomża.
Zadanie jest realizowane w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2016 rok.

2016-09-12 12:31 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


ul. Małachowskiego 4
tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl
Numer konta ROK w Łomży
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
55 8762 0009 0003 3095 2000 0010