ROK

./i/slide_16.jpg ./i/slide27.jpg ./i/slide15.jpg ./i/slide_29.jpg ./i/slide04.jpg

Konkurs Plastyczny - Kartka Wielkanocna 2022

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Konkursie Plastycznym Kartka Wielkanocna.

Uczestnictwo w konkursie polega na wykonaniu przez uczestnika pracy plastycznej na temat: Kartka Wielkanocna.
Technika wykonania dowolna plastyczna płaska; rysowanie, malowanie, wyklejanie z wyjątkiem technik nietrwałych oraz komputerowych i przestrzennych.

Konkurs skierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich, świetlic i domów kultury. Organizator dopuszcza nadesłanie dowolnej ilości prac z jednej placówki.
Termin nadsyłania prac upływa 25 marca 2022 r.

Adres do wysyłki:
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
ul. Małachowskiego 4
18-403 Łomża
z dopiskiem Konkurs Plastyczny Kartka Wielkanocna

Patronat honorowy konkursu - Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KARTKA WIELKANOCNA

1. Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i średnich z terenu Powiatu Łomżyńskiego i M. Łomża, w czterech kategoriach:
I kategoria - przedszkola,
II kategoria - uczniowie klas I - IV,
III kategoria - uczniowie klas V-VIII,
IV kategoria - uczniowie szkół średnich.

2. Cele konkursu:
- pielęgnowanie tradycji świątecznych,
- pogłębianie wiedzy na temat symboli związanych z Wielkanocą,
- rozwijanie umiejętności kreatywnych i manualnych, w tym posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi.

3. Warunki udziału w konkursie:
- każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice płaskiej, z wyjątkiem technik nietrwałych oraz komputerowych i przestrzennych.
- każda placówka może przysłać dowolną liczbę prac,
- samodzielnie wykonana kartka świąteczna powinna być związana z tematyką religijną, symboliką świąteczną lub dawnymi obrzędami i tradycjami,
- format pracy A4,
- nadesłane kartki wielkanocne muszą być pracami własnymi, nie publikowanymi wcześniej oraz nie przedstawianymi na innych konkursach.

4. Warunkiem dopuszczenia pracy do wzięcia udziału w konkursie jest:
- nadesłanie lub dostarczenie pracy pod wskazany adres i w wyznaczonym terminie wraz z wydrukowanymi i uzupełnionymi załącznikami,
- wydrukowanie, czytelne uzupełnienie metryczki i naklejenie jej na odwrocie pracy.

5. Termin nadsyłania prac upływa 25 marca 2022 r.

Adres do wysyłki:
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży,
ul. Małachowskiego 4,
18-403 Łomża
z dopiskiem Konkurs Plastyczny Kartka Wielkanocna

6. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora dokona oceny prac w czterech kategoriach: I kategoria – przedszkola, II kategoria - uczniowie klas I – IV SP, III kategoria - uczniowie klas V-VIII SP, IV kategoria – uczniowie szkół średnich. Komisja konkursowa oceni, wybierze najlepsze prace i przyzna nagrody. Wybrane prace posłużą do stworzenia kartki wielkanocnej w formie drukowanej.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 01.04.2022 r. na stronie internetowej ośrodka www.rok.4lomza.pl

7. Kryteria oceny prac:
- oryginalność,
- zgodność z tematem,
- estetyka,
- kompozycja.

8. Każdy uczestnik oświadcza, iż jest autorem i posiada prawa autorskie do pracy, którą zgłasza w konkursie oraz, że nie narusza on praw osób trzecich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z naruszenia ich praw odpowiada uczestnik Konkursu.

9. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu ani ich autorom, ani placówkom. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonego egzemplarza pracy konkursowej.

Załączniki

  1. Regulamin konkursu i załączniki
2022-02-22 11:08 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

ul. Małachowskiego 4, tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl

Ogólny numer konta ROK Łomża
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Wpłaty ZAJĘCIA GRY NA INSTRUMENCIE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA WOKALNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
29 8762 0009 0003 3095 2000 0090

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA ZPiT ŁOMŻA i ZAJĘCIA BALETU
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 50 8762 0009 0003 3095 2000 0100

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 71 8762 0009 0003 3095 2000 0110