ROK

./i/slide_33.jpg ./i/slide20.jpg ./i/slide_25.jpg ./i/slide26.jpg ./i/slide_23.jpg

Zajęcia nauki gry na instrumencie - regulamin

OŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA
w zajęciach gry na instrumencie
w okresie 01.10.2022 – 30.06.2023

Załączniki

 1. Nauka gry na instrumencie - regulamin
2022-10-03 12:04 Opublikował: Administrator

Zajęcia Dziecięce Studio Tańca - regulamin 2022

OŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA
w zajęciach Dziecięcego Studia Tańca
w okresie 01.10.2022 – 30.06.2023

Załączniki

 1. Regulamin uczestnictwa w Dziecięcym Studio Tańca
2022-10-03 12:01 Opublikował: Administrator

Zarządzenie dyrektora ROK Łomża z 14.09.2022

Zarządzenie dyrektora ROK Łomża nr 8/22 z 14.09.2022

 

 


 

 

 

 

2022-10-03 10:52 Opublikował: Administrator

Zajęcia baletowe - regulamin 2022

OŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA
w zajęciach baletowych Teatru tańca
w okresie 01.10.2022 – 30.06.2023

OŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA w zajęciach baletowych Teatru tańca w okresie 01.10.2022 – 30.06.2023

Załączniki

 1. Oświadczenie uczestnika zajęć baletowych - Teatr tańca
2022-09-20 10:48 Opublikował: Administrator

Zajęcia taneczne ZPiT Łomża - regulamin 2022

OŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA
w zajęciach tanecznych ZPiT Łomża
w okresie 01.10.2022 – 30.06.2023

OŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA w zajęciach tanecznych ZPiT Łomża w okresie 01.10.2022 – 30.06.2023

Załączniki

 1. Oświadczenie uczestnika zajęć baletowych - Teatr tańca
2022-09-20 10:42 Opublikował: Administrator

Zajęcia wokalne - regulamin 2022

OŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA
w zajęciach wokalnych
w okresie 01.10.2022 – 30.06.2023

OŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA w zajęciach wokalnych w okresie 01.10.2022 – 30.06.2023

Załączniki

 1. Oświadczenie uczestnika zajęć wokalnych ROK
2022-09-20 10:38 Opublikował: Administrator

Zajęcia plastyczne - regulamin 2022

OŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA
w zajęciach koła plastycznego
w okresie 01.10.2022 – 30.06.2023

OŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA w zajęciach koła plastycznego w okresie 01.10.2022 – 30.06.2023

Załączniki

 1. Oświadczenie uczestnika zajęć plastycznych
2022-09-20 10:34 Opublikował: Administrator

Zarządzenie dyrektora nr 10/2021

Zarządzenie dyrektora nr 10/2021 z dnia 20 września 2021 roku w sprawie zasad odpłatności za zajęcia organizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży. Cennik zajęć.

2021-11-16 12:19 Opublikował: Administrator

Zasady uczestnictwa w zajęciach ROK

Poniżej w załącznikach znajdują się zasady uczestnictwa w zajęciach Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży. Prosimy o zapoznanie się z nimi, wypełnienie i podpisanie niezbędnych oświadczeń.

Załączniki

 1. Cennik zajęć ROK
 2. Oświadczenie uczestnika zajęć
2020-08-28 16:32 Opublikował: Administrator

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016 r., s.1 dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, z siedzibą w Łomży pod adresem ul. Małachowskiego 4, 18-400 Łomża.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – iod.roklomza@gmail.com.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. w jednym lub większej liczbie określonych celów, w których osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowy przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;

  2. niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w związku z realizowaniem zadań przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;

  3. niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

  1. inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  2. inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

  7. w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłanką przetwarzania danych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a dobrowolne, gdy odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą.

 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

2019-01-16 12:31 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

ul. Małachowskiego 4, tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl

Ogólny numer konta ROK Łomża
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Wpłaty ZAJĘCIA GRY NA INSTRUMENCIE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA WOKALNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
29 8762 0009 0003 3095 2000 0090

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA ZPiT ŁOMŻA i ZAJĘCIA BALETU
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 50 8762 0009 0003 3095 2000 0100

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 71 8762 0009 0003 3095 2000 0110