ROK

./i/slide_29.jpg ./i/slide18.jpg ./i/slide_16.jpg ./i/slide_27.jpg ./i/slide_31.jpg

Wkręcamy w kulturę - warsztaty taneczne z choreografem Piotrem Skawskim

Wkręcamy w kulturę to zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży w ramach programu Kultura Dostępna. Ponad 30 osób udało się wkręcić w warsztaty taneczne poprowadzone przez instruktora tańca ludowego Piotra Skawskiego. Pan Piotr to również pedagog i choreograf Zespołu Pieśni i Tańca Kuźnia Artystyczna w Wilanowie, na co dzień zatrudniony w Zespole Pieśni i Tańca UW Warszawianka, współrealizator wielu wydawnictw kulturotwórczych i współorganizator wielkich produkcji scenicznych.

 

4 października w sali baletowej ROKu adepci tańca, amatorzy, osoby niepełnosprawne, dzieci, młodzież i dorośli mieli okazję uczestniczyć w profesjonalnej rozgrzewce, a także poznać techniki tańca klasycznego i narodowego na wspólnych zajęciach tanecznych. Warsztaty były wprowadzeniem w świat tańca i muzyki, zachętą na ciekawą edukację i rozwijanie tanecznej pasji, która zapewni wszechstronny rozwój.

 

W ramach zadania zapraszamy też na warsztaty wokalne, które już 18 października 2019 odbędą się w naszym ośrodku.

 

 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

2019-10-08 13:49 Opublikował: Administrator

Marika - zaproszenie na warsztaty wokalne

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zaprasza na warsztaty wokalne z Mariką – Martą Kosakowską. Warsztaty odbędą się 18.10.2019 roku, o godzinie 17.00 w sali nr 4, ul. Małachowskiego 4 w Łomży.
Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy – informacje: ROK Łomża, tel. 86 219 01 11, 219 02 00, rok@4lomza.pl

 

Marika – Marta Kosakowska
Drogę artystyczną rozpoczęła w 2002 roku zajmując się muzykę z pogranicza reggae i soulu.
W swoim dorobku ma 5 albumów, nominację do Fryderyków i SuperJedynek, pracowała też w radiu i telewizji (m.in. jako prowadząca program Voice of Poland).

Marika występowała na największych polskich i zagranicznych festiwalach – zagrała koncerty m.in. w Wielkiej Brytanii, USA, w Indiach, Szanghaju i Ankarze. Dzieliła scenę
ze światowymi gwiazdami – m.in. Erykah Badu, Macy Gray.

Jej ostatni album Marta Kosakowska to nowy rozdział w karierze artystki, związany
ze zmianą stylistyki na elektroniczny pop. W roli gości wystąpili m.in. Xxanaxx, Skubas, Buslav i Grubson. Singlowy utwór A jeśli to ja znalazł się na Liście Przebojów Trójki.

Występ na żywo łączy osobiste teksty z intensywnym brzmieniem muzyki elektronicznej
i angażującą oprawą wizualną.

www.formusic.pl/marika
www.facebook.com/MarikaOfficial
Warsztaty wokalne realizowane są w ramach zadania Wkręcamy w kulturę w ramach programu Kultura dostępna

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

2019-10-08 10:10 Opublikował: Administrator

Protokół postępowania ofertowego - zapytanie ofertowe nr 3

Dotyczy zapytania ofertowego nr 3.

Protokół postępowania na udzielenie zamówienia na dostawę i montaż klimatyzatora do sali baletowej na I piętrze ROK Łomża, w ramach projektu: Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

 

 

Zadanie Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży jest współfinansowany ze środków Powiatu Łomżyńskiego.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

2019-09-24 11:01 Opublikował: Administrator

Zapytanie ofertowe nr 3 – klimatyzator

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i montażu klimatyzatora do sali baletowej na I piętrze ROK Łomża, w ramach projektu: Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

 

I. Zamawiający

1. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego z siedzibą, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża.

2. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie zapisy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

II. Nazwa i zakres przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy klimatyzator (rok produkcji 2019) o parametrach wskazanych w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia w ramach projektu: Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

 

III. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawy, montażu, uruchomienia oraz serwisowania w okresie gwarancji klimatyzatora:

a) klimatyzator
- moc 15 kW lub więcej
- montaż klimatyzatora przez wykwalifikowany personel w uzgodnieniu z zamawiającym
- wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin, instalacji chłodniczej oraz sterowniczej
- dostarczenie dodatkowej ilości czynnika chłodniczego
- zdalne sterowanie parametrami za pomocą pilota
- wykonanie zleconych robót potwierdzonych protokołem odbioru
- wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumenty tj. kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz udzieli zamawiającemu niezbędnego instruktarzu obsługi zainstalowanego klimatyzatora
- wymagana gwarancja – min. 36 miesięcy

IV. Warunki niezbędne do realizacji zamówienia

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w dziedzinie zamówienia.

 

V. Sposób przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę oraz datą.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT (jeżeli dotyczy) należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

 

VI. Kryteria wyboru oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie jedynego kryterium, jakim jest cena (wartość brutto wyrażona w PLN) za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i dacie podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 19 września 2019 r. godz. 12.00

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

 • na adres: rok@4lomza.pl

 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża,

 • osobiście w sekretariacie ROK pokój 11, na podany wyżej adres,

 

VIII. Pozostałe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,
- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.


Zadanie Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży jest współfinansowany ze środków Powiatu Łomżyńskiego.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Pytania i odpowiedzi:

Proszę o doprecyzowywanie wymagań:
1) Czy chodzi o klimatyzator kasetonowy, w systemie multisplit (3 jednostki wewnętrzne + 1 jednostka zewnętrzna), czy w systemie pojedynczym (3 klimatyzatory wewnętrzne i 3 zewnętrzne)?
2) Czy prąd jest dostarczający przez Zamawiającego, czy jest wymagane doprowadzenie prądu przez Wykonawcę (gdzie nastąpi wpięcie)?
3) Sterowanie za pomocą pilota bezprzewodowego, czy za pomocą sterownika/pilota przewodowego (naściennego)?
4) Proszę o wskazanie miejsca jednostek zewnętrznych.

Odpowiedzi:
Ad.1. Chodzi o klimatyzator kasetonowy, 1 jednostka wewnętrzna + 1 jednostka zewnętrzna.
Ad. 2. Wymagane jest doprowadzenie prądu przez wykonawcę. Źródło prądu znajduje się na parterze piętro niżej, odległość ok.35m.
Ad.3. Sterowanie za pomocą pilota bezprzewodowego.
Ad.4. W 2017 roku zamontowany został klimatyzator w sali tanecznej piętro niżej. Jednostkę zewnętrzną należy umieść nad tą montowaną wcześniej. Jednostka wewnętrzna - centrum stropu, odległość od jednostki zewnętrznej ok. 18 m.

 

 

Załączniki

 1. Pobierz załącznik
2019-09-11 14:29 Opublikował: Administrator

Dotyczny zapytania ofertowego nr 2

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zapytanie ofertowe nr 2 - na udzielenie zamówienia na wykonanie, dostawę i montaż klimatyzatora do sali baletowej na I piętrze ROK Łomża, w ramach projektu: Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

Zamawiający unieważnia postępowanie - zapytanie ofertowe nr 2, z dnia 27.08.2019 r. na udzielenie zamówienia na wykonanie, dostawę i montaż klimatyzatora do sali baletowej na I piętrze ROK Łomża, w ramach projektu: Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, bez podania przyczyny.

Jarosław Cholewicki
Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Kultury
w Łomży

2019-09-10 15:37 Opublikował: Administrator

Wkręcamy w kulturę

Obcowanie z kulturą wcale nie musi być nudne. O tym mieli okazję przekonać się uczestnicy zadania Wkręcamy w kulturę, dzieci, młodzież oraz osoby niepełnosprawne.
Pierwszym wkrętem inicjatorów działania był udział w kilkudniowym zgrupowaniu mającym na celu interdyscyplinarną pracę oraz możliwość aktywnego zintegrowania się. Doskonały klimat, pogoda i malownicze tereny Centrum Wypoczynkowo - Rekreacyjnego Proserwy koło Augustowa sprzyjały intensywnemu i twórczemu działaniu.

 


Uczestnicy z zaangażowaniem brali udział w warsztacie śpiewu, tańca i plastyki. Dzieci i młodzież pozytywnie zaskoczyły kadrę swoją kreatywnością, żywiołowością, energią i empatią.

Zgrupowanie było doskonałym wprowadzeniem do dalszych działań, które czekają na uczestników zadania w najbliższym czasie. Przed nami jeszcze kilka wkrętów: warsztaty artystyczne w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży z zaproszonymi gośćmi, specjalistami w dziedzinach wokalnych i tanecznych, integracyjny wyjazd do teatru i finałowy koncert, który będzie podsumowaniem wszystkich działań.

 

Zadanie dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 


Zadanie realizowane w ramach programu Kultura dostępna

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Zadanie dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

2019-08-30 12:13 Opublikował: Administrator

Protokół postępowania ofertowego - zapytanie ofertowe nr 1

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1.

Protokół postępowania na udzielenie zamówienia na wykonanie, dostawę i montaż mobilnego podestu scenicznego, w ramach projektu: Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

 


Zadanie Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży jest współfinansowany ze środków Powiatu Łomżyńskiego.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

2019-08-29 08:38 Opublikował: Administrator

Zapytanie ofertowe nr 2 – klimatyzator

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i montażu klimatyzatora do sali baletowej na I piętrze ROK Łomża, w ramach projektu: Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

 

I. Zamawiający

1. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego z siedzibą, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża.

2. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie zapisy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

II. Nazwa i zakres przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy klimatyzator (rok produkcji 2019) o parametrach wskazanych w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia w ramach projektu: Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

 

III. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawy, montażu, uruchomienia oraz serwisowania w okresie gwarancji klimatyzatora:

a) klimatyzator
- moc 10-12 kW
- montaż klimatyzatora przez wykwalifikowany personel w uzgodnieniu z zamawiającym
- wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin, instalacji chłodniczej oraz sterowniczej
- dostarczenie dodatkowej ilości czynnika chłodniczego
- zdalne sterowanie parametrami za pomocą pilota
- wykonanie zleconych robót potwierdzonych protokołem odbioru
- wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumenty tj. kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz udzieli zamawiającemu niezbędnego instruktarzu obsługi zainstalowanego klimatyzatora
- wymagana gwarancja – min. 36 miesięcy

IV. Warunki niezbędne do realizacji zamówienia

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w dziedzinie zamówienia.

 

V. Sposób przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę oraz datą.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT (jeżeli dotyczy) należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

 

VI. Kryteria wyboru oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie jedynego kryterium, jakim jest cena (wartość brutto wyrażona w PLN) za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i dacie podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 10 września 2019 r. godz. 12.00

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

 • na adres: rok@4lomza.pl

 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża,

 • osobiście w sekretariacie ROK pokój 11, na podany wyżej adres,

 

VIII. Pozostałe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,
- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.


Zadanie Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży jest współfinansowany ze środków Powiatu Łomżyńskiego.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Załączniki

 1. Formularz oferty
2019-08-27 15:00 Opublikował: Administrator

Zapytanie ofertowe nr 1 - podest sceniczny

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania, dostawy i montażu mobilnego podestu scenicznego, w ramach projektu: Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

 


I. Zamawiający

1. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego z siedzibą, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża.

2. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie zapisy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

II. Nazwa i zakres przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy, aluminiowy podest scenicznego (rok produkcji 2019) o parametrach wskazanych w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia w ramach projektu: Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

 

III. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) Specyfikacja mobilnego aluminiowego podest scenicznego wg załączonego schematu

1. Podest sceniczny:
- płyta antypoślizgowa, 100x200cm, 15 szt.
- płyta antypoślizgowa, 70x200cm, 1 szt.
- płyta antypoślizgowa, 50x170cm, 1 szt.
- płyta antypoślizgowa, 30x150cm, 1 szt.
- płyta antypoślizgowa, stopnie, 4 szt.

2. Nogi o stałej długości:
- komplet 4 sztuki, 14,6 cm, 2 szt.
- komplet 4 sztuki, 29,2 cm, 2 szt.
- komplet 4 sztuki, 44 cm, 18 szt.
3. Podwójne klamry łączące, 60 x 60 mm, 22 szt.

4. Akcesoria:
- osłona drewniana, wysokość 40 cm, 14 szt.
- szybkozłączka, 40 szt.
- klucz do szybkozłaczek, 2 szt.
- oferent zobowiązany jest do organizacji 1-dniowej sesji szkoleniowej w zakresie obsługi urządzenia.


IV. Warunki niezbędne do realizacji zamówienia

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w dziedzinie zamówienia.

 

V. Sposób przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę oraz datą.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT (jeżeli dotyczy) należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

 

VI. Kryteria wyboru oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie jedynego kryterium, jakim jest cena (wartość brutto wyrażona w PLN) za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 23 sierpnia 2019 r. godz. 12.00

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

 • na adres: rok@4lomza.pl

 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża,

 • osobiście w sekretariacie ROK pokój 11, na podany wyżej adres,

 

VIII. Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,

- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

 

Zadanie Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży jest współfinansowany ze środków Powiatu Łomżyńskiego.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

Załączniki

 1. Formularz oferty
 2. Szkic podestu
2019-08-07 09:33 Opublikował: Administrator

Wkręcamy w kulturę

Wkręcamy w kulturę to międzypokoleniowe zadanie, którego głównym celem jest integracja i zaangażowanie środowisk osób niepełnosprawnych i społeczności lokalnej w działalność kulturalną oraz wzmocnienie poczucia wspólnoty opartej na naszej tradycji.
Nasze zadanie to działania o charakterze edukacyjno-animacyjnym w formie warsztatów i wydarzeń kulturalnych, inspiruje się pieśniami, tańcami bezpośrednio nawiązującymi do narodowej i regionalnej tradycji kulturalnej, a także współczesnymi formami tanecznymi i muzycznymi.

 

Zadanie realizowane od maja do grudnia 2019 roku składa się z kilku działań:
- pięciodniowe artystyczne zgrupowanie wyjazdowe w okresie letnim, integrujące środowisko osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych,
- warsztaty artystyczne w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży ze specjalistami w danej dziedzinie: wokalne warsztaty jazzowe, rozrywkowe i folkowe, taneczne warsztaty narodowe i współczesne,
- integracyjny wyjazd uczestników do teatru,
- Ścieżkami kultury finałowy koncert uczestników.
Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego.

Współpraca:
Starostwo Powiatowe w Łomży
Fundacja Sztuk i Dialogu
Zespół Szkół Specjalnych w Łomży


Zadanie realizowane w ramach programu Kultura dostępna

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

2019-06-25 12:08 Opublikował: Administrator

Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży realizuje zadanie
pn. Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży
w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

jest to zadanie, które Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomzyńskiego realizuje dzięki pozyskanym środkom

finansowym w ramach Programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Zadanie polega na modernizacji infrastruktury

i wprowadzeniu nowoczesnych standardów działalności i oferty ROK w Łomży.

1. Zakup wyposażenia sali baletowej - I piętro.

2. Zakup wyposażenia sali koncertowej - parter.

3. Zakup wyposażenia studia nagrań.

4. Zakup wyposażenia pracowni administracji.

5. Zakup wyposażenia pracowni graficznej.

6. Zakup wyposażenia pracowni technicznej.

7. Zakup wyposażenia pracowni dozorcy/portiera.


Zadanie Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży jest współfinansowany ze środków Powiatu Łomżyńskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

2019-06-16 14:26 Opublikował: Administrator

Modernizacja infrastruktury i wyposażenia ROK w Łomży - podsumowanie projektu

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego w br. realizował zadanie pn. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży. Zadanie realizowane było dzięki dofinansowaniu zadań w ramach programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz współfinansowane ze środków Powiatu Łomżyńskiego.

 

Zadanie polegało na następujących działaniach.
1. Zakupiono zestaw mebli do pracowni kostiumologicznej tańców latynoamerykańskich i standardowych, który zapewnienia bezpieczeństwo przechowywania strojów estradowych grup artystycznych działających przy ośrodku.

2. Zakupiono zestaw wyposażenia studia nagrań i nagłośnienia imprez (zakup zestawu audio, scenicznego i komputerowego). Zakupione zestawy służą do rejestracji nagrań, obróbki audio i obsługi imprez organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży oraz imprez organizowanych przez inne podmioty współpracujące z ośrodkiem.

3. Zakupiono wyposażenie biurowe pracowni finansów i księgowości (zestaw mebli), który zapewnia jej poprawne funkcjonowanie i dostosowanie jej działalności wobec stale zmieniających się standardów.

4. Zakupiono zestaw mebli do pracowni plastycznej. Zakupione meble służą do przechowywania materiałów i prac plastycznych, umożliwiają ergonomiczne dysponowanie małą przestrzenią pracowni, zmodernizowały stare umeblowanie, poprawiły bezpieczeństwo i jakość pracy w pracowni.

5. Zakupiono zestaw piec garncarski i oprzyrządowaniem, które rozszerzyły ofertę edukacyjną ośrodka o ciekawą formę plastyczną. Zestaw umożliwia wykonywanie i utrwalanie prac ceramicznych.

6. Zakupiono zestaw stolików i krzeseł do celów koncertowych. Zakup poprawił strukturę
organizacyjną i ofertę koncertową ośrodka. Zakupiony zestaw jest używany w czasie koncertów i imprez ośrodka.

7. Zakupiono wewnętrzny i zewnętrzny systemu ekspozycji (zestaw ram plakatowych, gablot, szyn galeryjnych). Zestaw umożliwia organizowanie wystaw wewnątrz i na zewnątrz ośrodka. Umożliwia ergonomiczne zarządzanie przestrzenią ośrodka.

Dzięki projektowi ośrodek został wzbogacony o nowoczesne wyposażenie służące realizacji zadań statutowych. Dzięki niemu rozszerzono i podniesiono jakość oferty statutowej, poprawiono standard działalności, polepszono bazę techniczno-lokalową potrzebną do prowadzenia zajęć i szkoleń, unowocześniono ofertę zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, poprawiono stan infrastruktury kultury, atrakcyjność oferty kulturalnej oraz stworzono warunki do rozwijania aktywnej twórczości.

 

Zadanie Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży jest współfinansowany ze środków Powiatu Łomżyńskiego.


 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

2018-12-18 17:20 Opublikował: Administrator

Tacy sami w kulturze - koncert finałowy

9 listopada 2018 roku uczestnicy zadania „Tacy sami w kulturze” dostarczyli wielu wzruszeń prezentując w sali widowiskowej Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich taneczno-wokalną opowieść patriotyczną. Finał i jednocześnie podsumowanie projektu to dwuczęściowe widowisko, w pierwszej części wielu emocji i wzruszeń dostarczyły utwory z okresów, które w znaczący sposób przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Druga część koncertu należała do polskiej przedwojennej rewii i kabaretu, pokazano ponadczasowy urok piosenek sceny i ekranu dwudziestolecia międzywojennego, zachowując styl tych melodii. Całość spektaklu uatrakcyjniły barwne kostiumy, scenki aktorskie czy układy choreograficzne przygotowane przez dzieci, młodzież, osoby dorosłe i niepełnosprawne.

 

W ten sposób uczestnicy zadania chcieli uczcić 100 lecie Wolnej Polski, a wszystko odbyło się dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury z programu Kultura Dostępna.

Głównym celem realizowanego zadania była jednak integracja środowisk osób niepełnosprawnych i w pełni zdrowych, dlatego uczestnicy projektu brali już udział w letnim zgrupowaniu artystycznym i warsztatach wokalnych przeprowadzonych przez wybitnego tenora, doktora sztuki wokalnej, Jacka Szymańskiego, a także w trzymiesięcznych warsztatach tanecznych i wokalnych odbywających się w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży. Ciekawym, pouczającym i integracyjnym wydarzeniem projektu była wycieczka do Warszawy, której głównymi punktami były Centrum Nauki Kopernik, Planetarium Niebo Kopernika i Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

Zadanie realizowane w ramach programu ,,Kultura dostępna 2018’’

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

 

2018-11-10 13:26 Opublikował: Administrator

Tacy sami w kulturze - dla Niepodległej

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zaprasza na taneczno-wokalną opowieść patriotyczną „Tacy sami w kulturze dla Niepodległej”. Finał i jednocześnie podsumowanie projektu to dwuczęściowe widowisko prezentujące piosenki związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i okresu dwudziestolecia międzywojennego, którym towarzyszyć będą układy choreograficzne wykonywane przez dzieci, młodzież i osoby niepełnosprawne. W ten sposób uczestnicy zadania chcą uczcić 100 lecie Wolnej Polski, a wszystko odbywa się dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury z programu Kultura Dostępna

 

Koncert odbędzie się 9 listopada 2018 roku, o godzinie 9.50 w sali widowiskowej Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży, ul. Sadowa 12. Serdecznie zapraszamy.

 

2018-11-08 09:02 Opublikował: Administrator

Tacy sami w kulturze - w Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego i Centrum Nauki Kopernik to główne punkty wycieczki uczestników projektu „Tacy sami w kulturze” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży. 31 października pięćdziesięcioosobowa grupa dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych, poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach, wspólnie poznawała prawa przyrody. Poświęcona człowiekowi i przyrodzie eksperymentalna strefa jest ogromna, uczestnicy z zachwytem odkrywali zjawiska fizyczne oraz wszystko, co otacza człowieka i wokół niego funkcjonuje. Ciekawym punktem wyjazdu było planetarium Niebo Kopernika, w którym prezenterzy w interesujący sposób przedstawiali zjawiska astronomiczne. Jednak głównym celem wycieczki było Muzeum Powstania Warszawskiego, które przybliżyło młodemu pokoleniu bohaterską walkę naszych przodków o wolną Warszawę i Polskę.

 

Najmłodsi zafascynowani byli interaktywnymi elementami wystawy oraz Salą Małego Powstańca. Starsi z zapartym tchem słuchali przewodników, którzy opowiadali o heroicznej walce okupowanej stolicy, podziwiali zgromadzone pamiątki, słuchali wspomnień powstańców i przechodzili kanałami w podziemiach sali pod Liberatorem.

Bardzo pouczająca wycieczka była tylko częścią projektu, który realizuje Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży. Uczestnicy projektu brali już udział w letnim zgrupowaniu artystycznym i warsztatach wokalnych przeprowadzonych przez wybitnego tenora, doktora sztuki wokalnej, Jacka Szymańskiego. W ramach zadania, od września trwają też warsztaty taneczne i wokalne, a efekty pracy będzie można zobaczyć i usłyszeć już 9 listopada w sali widowiskowej Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zaprasza na taneczno-wokalną opowieść patriotyczną „Tacy sami w kulturze dla Niepodległej”. Finał i jednocześnie podsumowanie projektu to dwuczęściowe widowisko prezentujące piosenki związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i okresu dwudziestolecia międzywojennego, zabarwione tanecznymi choreografiami wykonywanymi przez dzieci, młodzież i osoby niepełnosprawne. W ten sposób uczestnicy zadania chcą uczcić 100 lecie Wolnej Polski, a wszystko odbywa się dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury z programu Kultura Dostępna.

 

Zadanie realizowane w ramach programu ,,Kultura dostępna 2018’’

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

2018-11-07 10:14 Opublikował: Administrator

Radujmy się... Wolna Polsko! - fotorelacja

W miniony czwartek (25.10.2018) miało miejsce podsumowanie zadania ,,Radujmy się... Wolna Polsko! Koncert o tej samej nazwie był hołdem dla wolnej Polski, podczas którego uczestnicy projektu zaprezentowali piosenki i tańce z lat 20-tych ubiegłego wieku. Poprzedzające koncert warsztaty przygotowały dzieci i młodzież do widowiska taneczno-wokalnego. Wypełniona sala kameralna Regionalnego Ośrodka Kultury rozbrzmiewała znanymi przebojami takimi jak: Ada, to nie wypada, Już taki jestem zimny drań czy Ja się boję sama spać. Skoczne poleczki, inscenizacje folkloru miejskiego lat 20-tych zaciekawiły ponad stuosobową publiczność.

 

Zadanie realizowane był w ramach programu Pomost dla Niepodległej, finansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, a głównym organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.

 


 

2018-10-26 14:03 Opublikował: Administrator

Warsztaty wokalne z Panem Jackiem Szymańskim

Warsztaty wokalne z Panem Jackiem Szymańskim, opracowane według autorskiej koncepcji prowadzącego, odbyły się we wtorkowy dzień w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży.
Otwarte zajęcia w ramach zadania „Tacy sami w kulturze” programu Kultura Dostępna skupiły kilkadziesiąt osób, dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnikami były także osoby niepełnosprawne, które wspólnie zgłębiły teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat technik wokalnych, emisji i higieny głosu.

 

Pan Jacek Szymański – doktor sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej wokalistyka, wybitny śpiewak operowy i dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża poprowadził interesujące zajęcia, które były wprowadzeniem do pracy nad głosem i ciałem. Indywidualne konsultacje z uczestnikami projektu pomogły w odnalezieniu własnego głosu, uwolnieniu możliwości w nim drzemiących i odkryciu jego siły. Jednym z założeń warsztatów, było dążenie do stworzenia spójnie brzmiącego organizmu poprzez osiągnięcie harmonii ciała i głosu.

Warsztaty były dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Zadanie realizowane w ramach programu ,,Kultura dostępna 2018’’

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

2018-10-18 10:07 Opublikował: Administrator

Warsztaty z Panem Jackiem Szymańskim

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zaprasza na warsztaty wokalne z Panem Jackiem Szymańskim, realizowane w ramach zadania ,,Tacy sami w kulturze'.
Warsztaty odbędą się dn. 16 października 2018 roku o godzinie 16.30.
Pan Jacek Szymański - doktor sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej wokalistyka, wybitny śpiewak operowy, dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża.
Ilość miejsc ograniczona.

Zadanie realizowane w ramach programu ,,Kultura dostępna 2018’’

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

2018-10-15 11:33 Opublikował: Administrator

Radujmy się... wolna Polsko!

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zaprasza na przedstawienie taneczno-wokalne pt. ,,Radujmy się... wolna Polsko!, który odbędzie się 25.10.2018 roku, o godz. 10.00, w siedzibie ośrodka na ul. Małachowskiego 4, w Łomży.
Zadanie realizowane w ramach programu ,,Pomost dla Niepodległej’’. Wstęp wolny. Zapraszamy.


2018-10-12 08:24 Opublikował: Administrator

Protokół postępowania ofertowego - zapytanie ofertowe nr 3

Dotyczy zapytania ofertowego nr 3.

Protokół postępowania na udzielenie zamówienia na dostawę nagłośnienia, sprzętu, w ramach projektu: Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

2018-08-31 14:28 Opublikował: Administrator

Protokół postępowania ofertowego - zapytanie ofertowe nr 2

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2.

Protokół postępowania na udzielenie zamówienia na dostawę nagłośnienia, sprzętu, w ramach projektu: Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

2018-08-31 12:39 Opublikował: Administrator

„Od słowa do działań” na zakończenie wakacji

Dzieci, młodzież, dorośli oraz osoby niepełnosprawne spotkały się w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży. Dwa dni intensywnej pracy zarówno podczas warsztatów artystycznych z tańcem jak i aktywne pogadanki na temat niepełnosprawności oraz tolerancji wypełniły wakacyjny czas oraz podniosły świadomość uczestników spotkania. Miniprojekt Od słowa do działań, w ramach programu wzmacniania działań obywatelskich W Różnorodności siła! 2018 jest współfinansowany ze środków Województwa Podlaskiego. Podczas pierwszego dnia uczestnicy spotkali się z Panią Katarzyną Kuklińską – Prezes Stowarzyszenia JA i TY, która jako osoba niepełnosprawna, opowiedziała o swoich doświadczeniach, różnorodności społecznej i problemach osób niepełnosprawnych.

 

Dzień drugi należał do Pana Gustavo Cuellar, który urodził się i znaczną część swego życia spędził w Meksyku. Zaprezentował w ciekawy sposób różnice i podobieństwa pomiędzy krajami takimi jak Polska i Meksyk, podzielił się swoimi odczuciami w kwestii tolerancji i akceptacji obcokrajowców w naszym kraju. Od słowa do działań to zadanie, które ma na celu także wprowadzić uczestników w aktywną integrację i współdziałanie poprzez ruch i taniec. Znaczna część projektu poświęcona została tworzeniu układu artystycznego, który przygotowała Pani Justyna Wawrzyniak. Dzięki życzliwej atmosferze i serdeczności, która panowała podczas dwóch dni kilkugodzinnej pracy, uczestnicy zadania odczuli pełną satysfakcję.

2018-08-29 13:33 Opublikował: Administrator

Protokół postępowania ofertowego - zapytanie ofertowe nr 1

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1.

Protokół postępowania na udzielenie zamówienia na dostawę nagłośnienia, sprzętu, w ramach projektu: Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

2018-08-27 14:01 Opublikował: Administrator

Aktywne wakacje dzieci i młodzieży w Serwach

Czterdziestoosobowa grupa dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych uczestniczyła w artystycznym zgrupowaniu w Ośrodku Proserwy koło Augustowa. W dniach 7 – 11 sierpnia 2018 roku w malowniczych terenach miejscowości Serwy uczestnicy kreatywnie i aktywnie spędzili kilka wakacyjnych dni. Podczas wielogodzinnych zajęć uczestnicy zgrupowania doskonalili techniki taneczne, wokalne i plastyczne, poznali i ćwiczyli program tańców i pieśni narodowych oraz patriotycznych. Podczas zgrupowania odbyło się również wiele zajęć rekreacyjnych, licznych gier, konkursów i zabaw. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych przyczyniło się do integracji obu środowisk, budowania pozytywnych wzajemnych relacji młodych ludzi.

 

Zgrupowanie w Serwach było pierwszym etapem projektu „Tacy sami w kulturze” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Kultura Dostępna”. Uczestnicy projektu wezmą również udział w warsztatach artystycznych, taneczno-wokalnych w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży w ramach których emisję głosu, interpretację i liczne ćwiczenia wokalne poprowadzi znany tenor Pan Jacek Szymański. Powstanie program patriotyczny, który będzie można zobaczyć i usłyszeć podczas koncertu w listopadzie 2018 roku w sali Centrum Kultury na ul. Sadowej 12. Szczegóły już niebawem. Szukajcie na stronie www.rok.4lomza.pl. W ramach projektu odbędzie się także wyjazd uczestników warsztatów do Warszawy, będzie to doskonała okazja do integracji, ale przede wszystkim okazja do obcowania z kulturą na najwyższym poziomie, która przyczyni się do bardziej świadomego współtworzenia kultury.

 

Zadanie realizowane w ramach programu ,,Kultura dostępna 2018’’

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

2018-08-20 13:11 Opublikował: Administrator

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe
dotyczące dostawy nagłośnienia, sprzętu, w ramach projektu: Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.


I. Zamawiający
1. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego z siedzibą, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża.

2. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie zapisy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.


II. Nazwa i zakres przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kupno sprzętu nagłośnieniowego w ramach projektu: Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

 

III. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Specyfikacja sprzętu nagłośnieniowego – systemów mikrofonów bezprzewodowych i wzmacniacza słuchawkowego.

a). Podwójny bezprzewodowy system UHF - 1 szt.
-
dwa mikrofony bezprzewodowe (transmitery) BETA 58
- obsługa do 3 systemów jednocześnie
- Funkcja szybkiego skanowania wykrywania częstotliwości
- Dynamiczne mikrofony Beta58: 50 - 16.000 Hz
- Plastikowy odbiornik
- Zintegrowane anteny
- Wyjścia XLR i jack
- Diody LED stanu audio
- Zakres częstotliwości: S8 (823 - 832 MHz)

b.) System bezprzewodowy UHF – 1 szt.

- nadajnik doręczny (Handheld)
- Wkładka mikrofonowa Beta 58
- Wskaźnik zasilania i stanu baterii LED
- Regulowana kontrola wzmocnienia
- Szybkie i łatwe dopasowanie częstotliwości
- Do 14 godzin ciągłej pracy (Baterie AA)
- Zakres pracy 100 m (w linii wzroku)
- pojedynczy odbiornik Diversity
- Do 12 kompatybilnych radiowo systemów
- Sterowane mikroprocesorem wewnętrzne anteny diversity
- Funkcja One Touch QuickScan lokalizująca najlepszą wolną częstotliwość radiową
- Wyjścia audio 1/4” Jack i XLR
- Dwukolorowy wskaźnik LED poziomu dźwięku

c). 4-kanałowy wzmacniacz słuchawkowy – 1 szt.

- Czterokanałowy mikser i wzmacniacz słuchawkowy
- Dwa wejścia master stereo oraz wyjście stereo link
- 8-segmentowy miernik LED poziomu sygnału dla każdego kanału oraz toru master
- Dwupasmowy korektor barwy dla każdego kanału
- Trzy wyjścia słuchawek dla każdego kanału (jedno na ścianie przedniej i dwa na ścianie tylnej)
- Wejście pomocnicze z kontrolerem balansu dla każdego kanału, które pozwala na indywidualne miksowanie sygnałów
- Przełączniki wyciszenia oraz trybu Stereo/2 Channel dla każdego kanału
- Maksymalna moc wyjściowa w każdym kanale (w zależności od impedancji słuchawek)

 

 

 

 

IV. Warunki niezbędne do realizacji zamówienia

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w dziedzinie zamówienia.

 

V. Sposób przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę oraz datą.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT (jeżeli dotyczy) należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

 

VI. Kryteria wyboru oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie jedynego kryterium, jakim jest cena (wartość brutto wyrażona w PLN) za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 30 sierpnia 2018 r. godz. 12.00

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

 • mailowo na adres: rok@4lomza.pl

 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża,

 • osobiście w sekretariacie ROK pokój 11, na podany wyżej adres,

 

VIII. Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,

- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

 

 

Zadanie Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży jest współfinansowany ze środków Powiatu Łomżyńskiego.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Załączniki

 1. Formularz ofertowy
2018-08-13 10:00 Opublikował: Administrator

Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe
dotyczące dostawy nagłośnienia, sprzętu, w ramach projektu: Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.


I. Zamawiający
1. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego z siedzibą, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża.

2. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie zapisy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.


II. Nazwa i zakres przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kupno sprzętu nagłośnieniowego w ramach projektu: Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

 

III. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Specyfikacja sprzętu nagłośnieniowego - zestaw kolumn - głośników aktywnych, stojaki i torby do noszenia.

a). Aktywny głośnik 2-kierunkowy pełnozakresowy wraz z pokrowcami - 2 szt.
-
1000 W moc wyjściowa wzmacniacza klasy D,
- 2000 W moc wyjściowa, szczytowa wzmacniacza,
- 12" głośniki niskotonowe (woofery) i 1.75" cewki,
- dyspersja (-6 dB): 75° w osi symetrii,
- zakres częstotliwości: (-10 dB): 50 - 20 000 Hz,
- maksymalny poziom dźwięku (1m): 131 dB,
- wbudowany dwukanałowy mikser,
- kanał A wejście: XLR / jack combo jack, Mic / Liniowe przełączalne wejście: Mic 24dB / 36dB z MIC LED oraz: 0dB / 12dB, kontrola gaina, sygnał LED,
- kanał A wyjście: XLR,
- kanał B wejście: XLR / jack combo gniazdo oraz 2 x RCA jack L / R, wejście liniowe, kontrola gaina, sygnał LED,
- kanał B Wyjście: XLR,
- kanał A + B Wyjście: XLR,
- DSP rozbudowany układ przetwarzania sygnału,
- tryby EQ: DEEP dla uzyskania bogatego basu bez suba i ,,vocal" dla precyzyjnej reprodukcji głosu,
- 6 x punktów mocujących M10 w celu zawieszenia w powietrzu,
- antypoślizgowe nóżki,
- blokowalny kabel zasilania, długość 3 metry,
- pobór prądu: do 8 kW przy zasilaniu 10 A / 230 V,
- automatyczny tryb czuwania,
- dopasowany, ochronny pokrowiec (cover) – 2 szt.

b.) Stojaki do głośników aktywnych i torba do noszenia stojaka głośnikowego
-
2x stojaki głośnikowe
- 1x torba do noszenia stojaka głośnikowego
- materiał: aluminium
- ergonomiczna dźwignia mocująca o regulowanej wysokości
- dodatkowa szyna zabezpieczająca do bezpiecznego trzymania
- średnica rury: Ø 35 mm
- obciążenie centryczne do 50 kg
- regulowana wysokość

2. Aktywny subwoofer wraz z pokrowcem – 2 szt.

- Moc: 2000 W
- Moc RMS: 1000 W
- Maks. SPL: 135 dB
- Przetwornik niskich częstotliwości: 18
- Pasmo przenoszenia: 40 - 112 Hz (-6 dB), 37 - 129 Hz (-10 dB),
- Kanał A wejście liniowe: gniazdo combi XLR / Jack
- Wyjście kanału A: XLR
- Wejście liniowe kanału B: gniazdo combi XLR / Jack
- Wyjście kanału B: XLR
- Zabezpieczenie: termiczne, wyjściowe przeciążeniowe, wyciszenie przy przekroczeniu temperatury wzmacniacza,
- Siatka ochronna stalowa
- Kółka transportowe
- Antypoślizgowe stopy
- Możliwość układania w stosy
- pokrowce – 2 szt.

 

 

IV. Warunki niezbędne do realizacji zamówienia

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w dziedzinie zamówienia.

 

V. Sposób przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę oraz datą.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT (jeżeli dotyczy) należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

 

VI. Kryteria wyboru oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie jedynego kryterium, jakim jest cena (wartość brutto wyrażona w PLN) za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 27 sierpnia 2018 r. godz. 12.00

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

 • mailowo na adres: rok@4lomza.pl

 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża,

 • osobiście w sekretariacie ROK pokój 11, na podany wyżej adres,

 

VIII. Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,

- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

 

 

 

Zadanie Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży jest współfinansowany ze środków Powiatu Łomżyńskiego.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Załączniki

 1. Formularz ofertowy
2018-08-09 10:11 Opublikował: Administrator

Modernizacja infrastruktury i wyposażenia ROK w Łomży

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży realizuje zadanie pn. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

jest to zadanie, które Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży realizuje dzięki pozyskanym środkom

finansowym w ramach Programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Zadanie polega na modernizacji infrastruktury

i wprowadzeniu nowoczesnych standardów działalności i oferty ROK w Łomży.

1. Zakup wyposażenia kostiumerni tańców latynoamerykańskich i standardowych (zestaw mebli).

2. Zakup wyposażenia studia nagrań i nagłośnienia imprez

(zakup zestawu audio, scenicznego i komputerowego).

3. Wyposażenie biurowe pracowni finansów i księgowości (zestaw mebli, zestaw komputerowy).

4. Doposażenie pracowni plastycznej (zestaw mebli).

5. Doposażenie pracowni ceramiki (zestaw piec garncarski i oprzyrządowanie).

6. Zakup zestawu stolików i krzeseł do celów koncertowych.

7. Zakup wewnętrznego i zewnętrznego systemu ekspozycji.
Zadanie Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży jest współfinansowany ze środków Powiatu Łomżyńskiego.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

 

2018-08-06 16:22 Opublikował: Administrator

Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe
dotyczące dostawy nagłośnienia, sprzętu, w ramach projektu: Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.


I. Zamawiający

1. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego z siedzibą, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża.

2. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie zapisy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.


II. Nazwa i zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kupno sprzętu nagłośnieniowego w ramach projektu: Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

 

III. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) Specyfikacja sprzętu nagłośnieniowego

1.Mikser cyfrowy– 1 szt.
-
16 analogowych wyjść XLR oraz 6 dodatkowych wejść/wyjść liniowych,
- 2 wyjścia słuchawkowe i sekcja talkback ze zintegrowanym lub zewnętrznym mikrofonem ,
- wbudowany, dwukierunkowy 32 śladowy interfejs nagrywający FireWire / USB 2.0,
- wysokowydajny 40-bitowy zmiennoprzecinkowy procesor,
- kolorowy ekran TFT 7 cali o wysokiej rozdzielczości, z regulacją oraz podświetlane w kolorach RGB wyświetlacze LCD na każdym kanale
- złącze USB typu A do zapisu nieskompresowanego nagrania stereo i ustawień scen oraz uaktualnień oprogramowania systemowego
- możliwość współpracy z osobistym systemem odsłuchowym, cyfrowe wyjście stereo AES/EBU i MIDI
- w pełni programowalne przedwzmacniacze mikrofonowe i 16 wewnętrznymi szynami z możliwością konfigurowania jako podgrupy
- 25 zmotoryzowanych 100 mm suwaków
- główny tor LCR, 6 miksów matrix oraz wszystkie 16 grup wyposażone w inserty, 6-pasmową korekcję parametryczną oraz procesor dynamiki
- port AES50, działający w oparciu o protokół sieciowy gotowy do pracy z 48 kanałami cyfrowego muliticorea
- kanały: 32 wejścia XLR, 8 AUX, 8 FX Return,
- interfejs użytkownika z bezpośrednim dostępem do regulacji
- zdalne sterowanie
- oferent zobowiązany jest do organizacji 1-dniowej sesji szkoleniowej w zakresie obsługi urządzenia.2. Case do miksera – 1 szt.
- kompatybilny z mikserem cyfrowym,
- solidne zapięcia,
- uchwyt transportowy,
- metalowe okucia,
- kolor: czarny.

3. Stagebox – 1 szt.

- kompatybilny z mikserem cyfrowym
- 32 zdalnie sterowane wejścia mic/line, 16 wyjść z protokołem AES50,
- p
ort sieci AES50 wspierający technologię SuperMac,
- 32 w pełni programowalnych, zdalnie sterowanych przedwzmacniaczy mikrofonowych,
- 16 analogowych zbalansowanych wyjść XLR,
- ultra-niska latencja
- kompatybilny z dousznymi systemami odsłuchu
- drugi port AES50 umożliwiający kaskadowe łączenie jednostek S32 bez użycia routera,
- monitoring sceny poprzez wyjście słuchawkowe umożliwiające odsłuch każdego z kanałów wejściowych oraz wyjściowych,
- dwa wyjścia ADAT umożliwiający użycie stage boxa w roli splitera oraz jako samodzielnej aplikacji cyfrowego multicore’a,
- wejście/wyjście MIDI dla dwukierunkowej komunikacji pomiędzy konsoletą FOH oraz urządzeniami MIDI na scenie,
- złącze USB ułatwiające aktualizację oprogramowania systemowego,
- przełączalny zasilacz gwarantujący brak zakłóceń, świetną odpowiedź przejściową oraz niskie zapotrzebowanie na energię,
- maksymalna elastyczność w zakresie 100 – 240 V


4. Przewód pro snake 30 m – 1 szt.
-
długość: 30 m
- 2x złącza Hirose RJ45

5. Przewód pro snake 0,5 m – 1 szt.
-
2x złącza Hirose RJ45
- długość: 0,5 m

6. Karta rozszerzeń do miksera cyfrowego – 1 szt.
- funkcja wykonywania wirtualnych prób dźwięku,
- 32-kanałowy zapis bezpośrednio z konsoli,
- 32-kanałowy player, zdalnie sterowany z oprogramowaniem
- 32-wyjść USB
- zgodność produktu z mikserem cyfrowym

 

 
IV. Warunki niezbędne do realizacji zamówienia

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w dziedzinie zamówienia.

 

V. Sposób przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę oraz datą.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT (jeżeli dotyczy) należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

 

VI. Kryteria wyboru oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie jedynego kryterium, jakim jest cena (wartość brutto wyrażona w PLN) za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 23 sierpnia 2018 r. godz. 12.00

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

 • mailowo na adres: rok@4lomza.pl

 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża,

 • osobiście w sekretariacie ROK pokój 11, na podany wyżej adres,

 

VIII. Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,

- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

 

Zadanie Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży jest współfinansowany ze środków Powiatu Łomżyńskiego.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Załączniki

 1. Formularz ofertowy
2018-08-06 15:29 Opublikował: Administrator

Tacy sami w kulturze

„Tacy sami w kulturze” to cykl warsztatów artystycznych, tanecznych i wokalnych, wydarzeń kulturalnych, których głównym celem jest integracja środowisk osób niepełnosprawnych i w pełni zdrowych. Zadanie przyczyni się do budowania wzajemnych, pozytywnych relacji, budowania otwartego tolerancyjnego społeczeństwa. To projekt międzypokoleniowy, gdyż kierowany jest do dzieci, młodzieży osób dorosłych.

„Tacy sami w kulturze” to projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu ,,Kultura Dostępna 2018”.
Zadanie obejmuje kilka działań:

 • pięciodniowe zgrupowanie wyjazdowe w Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjnym „Proserwy”, doskonalące techniki taneczne i wokalne, wzbogacone o zajęcia animacyjno-integracyjne,

 • warsztaty artystyczne, cykl zajęć tanecznych i wokalnych w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży (wrzesień - listopad), których tematyką będą polskie pieśni i tańce narodowe, pieśni patriotyczne upamiętniające ważne wydarzenia historyczne. Podczas zajęć uczestnicy będą przygotowywać się do koncertu finałowego.

 • warsztaty wokalne z Panem Jackiem Szymańskim – wybitnym tenorem operowym

 • integracyjny wyjazd uczestników projektu do Warszawy

 • galowy koncert patriotyczny - finał i podsumowanie pracy dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych. Będzie to taneczno-wokalna opowieść patriotyczna. To propozycja zarówno dla dzieci jak i dorosłych, mająca duże walory edukacyjne, budująca postawy patriotyczne. Koncert planowany jest w listopadzie, wstęp bezpłatny.

 

Zadanie realizowane w ramach programu ,,Kultura dostępna 2018’’

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

2018-08-06 13:24 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


ul. Małachowskiego 4
tel. 086 219 01 11, 86 219 02 00
fax. 086 219 01 11 E-mail:rok@4lomza.pl
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin