ROK

./i/slide18.jpg ./i/slide15.jpg ./i/slide_32.jpg ./i/slide23.jpg ./i/slide_34.jpg

Konkurs plastyczny - Moja wymarzona praca

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Moja wymarzona praca”
W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 17 – 23.10.2016
Organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży

normal; orphans: 2; text-align: -webk§ 1
Cele Konkursu
1. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów tematyką rynku pracy, rozwijanie aktywności
twórczej uczestników w zakresie konstruowaniem własnej kariery zawodowej.
§ 2
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu Plastycznego jest Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
2. Partnerzy: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
§ 3
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych Łomży i powiatu łomżyńskiego.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
a. Kategoria klasy I –III szkół podstawowych
b. Kategoria klasy IV – VI szkół podstawowych
3. Każdy uczestnik musi złożyć oświadczenia (patrz Załącznik 1 i Załącznik 2 do Regulaminu
Konkursu)
4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
5. Prace mogą być wykonane podczas zajęć plastycznych, a także indywidualnie.
6. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
7. Prace powinny być wykonane wg następujących wytycznych:
a) dowolną techniką plastyczną – malarską,
b) na papierze typu brystol,
c) w formacie A4 lub A3
8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przy zachowaniu anonimowości prac. Każdej pracy zostanie
nadany numer, a po ostatecznej decyzji komisji Konkursowej zostaną ujawnione nazwiska
autorów prac
9. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na
wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.
10. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
Konkursu swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie
Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).
11. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na publiczne wykorzystanie
i rozpowszechnianie nadesłanych prac (w tym ich części) do celów promocyjnych Powiatowego
Urzędu Pracy w Łomży i Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży (w szczególności: na stronach
internetowych Organizatora i jego partnera, w mediach społecznościowych, w publikacjach
drukowanych w dowolnym nakładzie, podczas prezentowania prac na wystawach w celu
popularyzowania usługi poradnictwa zawodowego) oraz na nieodpłatne przeniesienie własności
złożonych prac na Organizatora.
13. Prace, które nie dopełnią zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
§ 4
Ocena prac konkursowych
1. Prace należy składać do 15 października 2016 r., w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w
Łomży (ul. Małachowskiego 4) z dopiskiem: „Konkurs plastyczny – PUP Łomża”. Szczegółowych
informacji dotyczących Konkursu udziela doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży
– Katarzyna Rogińska Święcka tel. 086 215 80 36
2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora składające się z
przedstawicieli:
- Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży
- Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży
3. Jury pod uwagę weźmie:
- zgodność z tematyką,
- jakość wykonania i estetykę,
- oryginalność.
4. Decyzje jury są ostateczne.
5. Prace nadesłane po 15 października 2016r. nie będą brane pod uwagę.
§ 5
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione za pośrednictwem dyrekcji szkół, a
następnie wychowawców klas do 18 października 2016r.
2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w
Łomży (www.pup.lomza.pl) oraz Regionalnego Ośrodka Kultury (www.rok.4lomza.pl)
3. Wręczenie nagród nastąpi 21 października 2016r. podczas spotkania podsumowującego
Ogólnopolski Tydzień Kariery, w Sali Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.
4. Organizator nie ponosi kosztów związanych z przejazdem Laureatów do miejsca odebrania
nagrody jak i innych kosztów poniesionych przez Uczestników Konkursu.
§ 6
Nagrody
1. Organizator przyzna nagrodę za zdobycie I, II i III miejsca w każdej kategorii oraz 3 nagrody
wyróżnienia w każdej kategorii. Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.
2. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną.
§ 7
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki prowadzenia konkursu. Regulamin dostępny jest na
stronach internetowych www.pup.lomza.pl i www.rok.4lomza.pl
2. Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992. o grach losowych i
zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późń. zm.).
3. Konkurs trwa od 03 października 2016r.
4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, uszkodzone lub niekompletne prace
zgłoszone do konkursu, które powstały bez winy Organizatora.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez
autora pracy zgłoszonej do Konkursu.
7. W uzasadnionych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym
Regulaminie.
Organizator
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

Załączniki

Załączniki

  1. Regulamin konkursu
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
2016-10-03 10:39 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


ul. Małachowskiego 4
tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl
Numer konta ROK w Łomży
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
55 8762 0009 0003 3095 2000 0010