ROK

./i/slide_31.jpg ./i/slide_22.jpg ./i/slide_29.jpg ./i/slide_34.jpg ./i/slide18.jpg

Konkurs plastyczny - Pielęgniarka i położna w oczach dziecka

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży, Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zaprasza dzieci z terenu Łomży i Powiatu Łomżyńskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym - Pielęgniarka i położna w oczach dziecka.
Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych klas 0-VI. Głównym celem konkursu jest poznanie i zaprezentowanie pracy pielęgniarki i położnej jako osób sprawujących profesjonalną opiekę nad życiem i zdrowiem ludzkim oraz kształtowanie szacunku dla pracy pielęgniarki/położnej.
Zapraszamy!

 

Konkurs plastyczny - Pielęgniarka i położna w oczach dziecka

Regulamin

 

Organizator:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Współorganizator:
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży


Uczestnicy – dzieci i młodzież z terenu miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego:

– przedszkolaki
– dzieci szkół podstawowych klas 0-III i IV-VI


Cele konkursu:

– poznanie i zaprezentowanie pracy pielęgniarki i położnej jako osób sprawujących profesjonalną opiekę nad życiem i zdrowiem ludzkim,
– kształtowanie szacunku dla pracy pielęgniarki/położnej,
– promocja zawodu pielęgniarki i położnej, a w ślad za tym wzrost jego prestiżu społecznego i zawodowego,

– doskonalenie umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę,
– prezentacja osiągnięć twórczych uczestników w tematyce określonej hasłem programowym konkursu, – rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.

Technika wykonania prac: techniki płaskie, malarstwo, rysunek, collage, itp. umożliwiające prezentację prac na wystawie (prosimy nie używać materiałów nietrwałych i sypkich). Nie należy ich składać, oprawiać ani rolować!

Format prac: A4, A3.
Każdy uczestnik może nadesłać dowolną liczbę samodzielnie wykonanych prac plastycznych.
Nie dopuszcza się prac zbiorowych.

Wszystkie prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką wykonaną według wzoru:
Imię i nazwisko autora pracy,
Wiek,
Adres placówki, telefon, e-mail,
Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela.

Prace można przesyłać do 30 kwietnia 2016 roku na adres:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

lub Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża, pokój nr 9.

Postanowienia końcowe:
Złożone do konkursu prace pozostają własnością organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac uczestników konkursu w wydawnictwach, w internecie oraz wykorzystania ich w inny sposób w celach promocyjnych. Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania prac w różnych formach.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów dla potrzeb promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926, z późn. zm.)

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną lub telefoniczną.
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

Organizator nie pokrywa kosztów związanych z udziałem uczestników w uroczystości wręczenia nagród.

Nagrody nieodebrane podczas finału konkursu można odebrać do 31 maja 2016 r.

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora, która zdecyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu, zakwalifikowaniu prac na wystawę oraz przyznaniu nagród.

W kryteriach oceny zostaną uwzględnione: zgodność z tematem, oryginalność, jakość wykonania, wyraz artystyczny, stopień trudności wykonania.

Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą e-mail. Informacja o wynikach konkursu ukaże się na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży www.rok.4lomza.pl.

Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie pokonkursowej wystawy odbędzie się w 19 maja 2016 roku we foyer Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży, ul. Sadowa 12.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie konkursu.

 

2016-03-21 14:07 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


ul. Małachowskiego 4
tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl
Numer konta ROK w Łomży
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
55 8762 0009 0003 3095 2000 0010