ROK

./i/slide_16.jpg ./i/slide20.jpg ./i/slide_31.jpg ./i/slide23.jpg ./i/slide_27.jpg

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych 2022

Tegoroczny przegląd odbędzie się 15 maja w amfiteatrze w Dobrym Lesie. Konkurs przyrzeczony jest dla solistów i zespołów kurpiowskich z powiatów: łomżyńskiego, grajewskiego, zambrowskiego, kolneńskiego i wysokomazowieckiego oraz z gminy Goniądz.

Regulamin Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych 2022

Organizatorzy: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
Wójt Gminy Zbójna Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

Współorganizator: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku – Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Pomocy finansowej udzielili
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Starostwo Powiatowe w Łomży

I. Założenia programowe
Celem przeglądu jest prezentacja tradycyjnego kurpiowskiego muzykowania, stylu śpiewania, gwary, tańca i stroju, popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie, i tym samym zachowanie ich dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych; wytypowanie najlepszych zespołów kurpiowskich na XXIX Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich, odbywający się w ramach XXIX Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej 2022, które będą miały miejsce w Nowogrodzie 19 czerwca 2022 roku oraz na inne ogólnopolskie przeglądy i konkursy o podobnym charakterze; zaprezentowanie laureatów podczas finałowego koncertu w dniu 15 maja 2022 roku w amfiteatrze w Dobrym Lesie.

II. Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie do organizatora czytelnie i zgodnie z prawdą wypełnionej karty zgłoszenia oraz przestrzeganie regulaminu.
Konkurs przyrzeczony jest dla solistów i zespołów kurpiowskich z powiatów: łomżyńskiego, grajewskiego, zambrowskiego, kolneńskiego i wysokomazowieckiego oraz z gminy Goniądz.
W konkursie nie ma ograniczeń wiekowych.
W ramach konkursu jeden uczestnik może wystąpić najwyżej w dwóch różnych kategoriach, przy czym każdy zespół może wydelegować ze swojego składu tylko jednego solistę lub jedną parę taneczną.
W związku z tym należy dołączyć do zgłoszenia imienną listę członków zespołu (załącznik A).
Kapele przygrywające parom tanecznym mogą samodzielnie wziąć udział w konkursie wg powyższych zasad.
Wyklucza się prezentowanie repertuaru z ubiegłego konkursu.

III. Kryteria oceny.
Uczestnicy będą oceniani w dwóch grupach wiekowych:
1) dzieci i młodzież szkolna
2) dorośli (od 18 roku życia)
O zakwalifikowaniu do danej grupy wiekowej decyduje wiek jej najstarszego członka (rok urodzenia).
Jury będzie brało pod uwagę:
- dobór repertuaru zaczerpniętego z autentycznego folkloru kurpiowskiego,
- zachowanie tradycji regionalnej,
- czystość gwary,
- dostosowanie treści utworu do wieku wykonawcy,
- tradycyjne wykonanie muzyczne i technika gry,
- tradycyjny skład instrumentalny,
- wierność odtworzenia melodii i tańców,
- układ taneczny,
- stroje i rekwizyty,
- widowiskowość prezentowanego programu.

IV. Zasady uczestnictwa.
1. Kapele ludowe, których skład musi być zgodny z wzorami regionu kurpiowskiego prezentują po dwa utwory, ale nie dłuższe niż 10 minut łącznie.
2. Soliści instrumentaliści grający na tradycyjnych kurpiowskich instrumentach (np. skrzypce, harmonie: pedałowa, guzikowa, półtonowa, ligawki, fujarki itp.) prezentują po dwa utwory, ale nie dłuższe niż 10 minut łącznie.
3. Zespoły śpiewacze (bez towarzyszenia instrumentalnego) prezentują po dwa utwory, ale nie dłuższe niż 10 minut łącznie.
4. Śpiewacy ludowi (bez towarzyszenia instrumentalnego) prezentują po dwa utwory, ale nie dłuższe niż 10 minut łącznie.
5. Pary taneczne prezentują po dwa tańce, ale nie dłuższe niż 10 minut łącznie.
6. Gawędziarze ludowi prezentują po dwa utwory, ale nie dłuższe niż 10 minut łącznie.
7. Zespoły folklorystyczne prezentują program, nie dłuższy niż 10 minut.
Nie należy przekraczać maksymalnego czasu trwania występu.
Podana na liście godzina występu danego uczestnika jest czasem przybliżonym. Nie stawienie się w określonej kolejności będzie rozumiane jako rezygnacja z udziału w konkursie.
8. Warunki zgłoszenia.
Zgłoszenie do przeglądu wymaga poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia i przesłania jej na adres Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, w nieprzekraczalnym terminie do 29 kwietnia 2022 roku.

V. Informacje.
1. Laureaci I i II nagród mogą wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kurpiowskich, który odbędzie się 19 czerwca 2022 roku w Nowogrodzie.
2. Wysokość oraz liczba nagród uzależniona będzie od środków zgromadzonych na ten cel.
3. Podczas trwania konkursu, łącznie z wręczaniem nagród obowiązuje strój kurpiowski.
4. Nagrodzeni zobowiązani są do udziału w koncercie laureatów i wykonania nagrodzonego repertuaru.
5. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
6. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
7. Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację regulaminu.
8. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
9. Dodatkowe informacje można uzyskać:
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża, tel. 86 219 01 11, e-mail:roklomza@4lomza.pl

Organizatorzy:


Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
Wójt Gminy ZbójnaGminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

Współorganizator:


Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego


Pomocy finansowej udzielili:

Bogumiła i Marek Olbryś

Starostwo Powiatowe w ŁomżyPartner Województwo Podlaskie
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Załączniki

  1. Karta uczestnictwa
  2. Regulamin Przeglądu
2022-04-06 09:56 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

ul. Małachowskiego 4, tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl

Ogólny numer konta ROK Łomża
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Wpłaty ZAJĘCIA GRY NA INSTRUMENCIE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA WOKALNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
29 8762 0009 0003 3095 2000 0090

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA ZPiT ŁOMŻA i ZAJĘCIA BALETU
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 50 8762 0009 0003 3095 2000 0100

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 71 8762 0009 0003 3095 2000 0110